Kroměříž

Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž

Středisko výchovné péče

mobil: 732 572 287, email: svp.km@volny.cz

Diagnosticko - intervenční program

Mapování vztahů ve třídě se zaměřením na pomoc
při výskytu sociálně patologických jevů ve školním kolektivu

Pogram realizujeme pro 6. – 9. ročníky ZŠ, dle potřeby lze uskutečnit i v nižších ročnících, OU, SŠ.

Rozšířený program zaměřený na diagnostiku a intervenci v případě výskytu sociálně patologických jevů ve třídním kolektivu.

Předpokládaný rozsah: jedná se o dvě setkání se třídou po dvou vyučovacích hodinách a následnou metodickou podporu.

Tento program je zaměřen na:

 • vztahy mezi dětmi ve třídě
 • vztahy mezi dětmi a učiteli
 • atmosféru a komunikaci ve třídních kolektivech
 • pozici jednotlivých žáků v kolektivu
 • pomoc při řešení odhalené šikany (navržení výchovných opatření, navázání spolupráce s rodiči agresorů nebo obětí, etopedické vedení problémových žáků)
 • vlastní práci se třídním kolektivem, zaměřenou na rozvíjení kooperativních vztahů ve třídě a kohezi třídy
 • vypracování dlouhodobého intervenčního plánu (ve spolupráci s výchovným poradcem a třídním učitelem)
 • dlouhodobou spolupráci

Intervenční program vychází z:

Metodického pokynu upřesňujícího podmínky činnosti SVP

Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení.

Náležitosti nutné k realizaci intervenčního programu (formát PDF):


 1. Žádost školy o spolupráci se Střediskem výchovné péče v Kroměříž.
 2. Žádost školy o realizaci programu (vyplněnou žádost prosím doručte do SVP).
 3. Souhlas rodičů s účastí dítěte v programu (jedná se o program, který ve svojí podstatě nemůže být anonymní a je tedy nutný souhlas zákonných zástupců dětí). Souhlasy jsou po ukončení programu archivovány v souladu se zákonným předpisem v SVP.
 4. Dohoda o intervenčním programu : bude vypracována SVP na základě žádosti školy a před podepsáním připomínkována a doplněna ředitelem (ředitelkou) zařízení, výchovným poradcem a třídním učitelem.
 5. V závěrečné fázi provádí pracovníci střediska souhrnné vyhodnocení realizovaných činností a formulují písemné doporučení pro pedagogické pracovníky školy.
 6. Na závěr programu ředitel školského zařízení písemně vyhodnotí spolupráci se střediskem při realizaci preventivního výchovného programu.

K urychlení organizace, prosím, využijte email: svp.km@volny.cz

 

Věříme, že výše uvedené změny přispějí ke zkvalitnění spolupráce.

• Středisko výchovné péče •